Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr ZXZ/76 5 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Luksemburskiego Funduszu Oświatowego

Harmonogram dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Badanie stopnia świadomości oraz potrzeb informacyjnych Polaków oraz partnerów społeczno-gospodarczych przed realizacją działań informacyjno – promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny


 • Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: limanowski oraz bielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego w Radkowie Sp. z o.o., Olsztyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o , Spedycja Polska – SPEDPOL Sp. z o.o., „, Trójmiejska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „TUGEB POLBUD” , 2KMM , Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik, Janina Turkiewicz, one99 Sp. z o.o., REM-KON , WROPOL ENGINEERING Józef Korsak, Dramers S.A., MDT-J.ZYCH, A.BUDYN SPÓŁKA JAWNA, „CITOVET” GABINET WETERYNARYJNY Andrzej Mastalerz

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.