Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr BZA/79 1 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda debata podczas spotkania obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Analiza stopnia wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium szkoleniowego Szkolenia Integracyjne
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja lodów
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • Szkoły podstawowe
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Tarnów oraz ostrowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Oleksy Ośrodek Szkolenia Kierowców OLEKSY S.C., Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „NAVIMOR” Sp. z o.o., PHU Carslux & Tourist, Usługi Asenizacyjne Zygmunt Ciecierski, „TAT-TELADIN” Sp. z o.o. Międzynarodowy Serwis Systemów Elektronicznych, „COMMUNITY” , Bluerank Sp. z o.o., ELPIGAZ Sp. z o.o., i3D Science Sp. z o. o. , MODNYFACET.PL , PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, Travel Interactive , Biuro Plus Lewandowski Spółka Jawna, NET-ART Paweł Rymarczyk, „Techpol”Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.