Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr SEB/71 1 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Edukacyjnego

Program debata w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele NaWykłady Menedżerskie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność banku centralnego
 • Sprawy zagraniczne
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubański oraz łobeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Administracyjna Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych „ASSON”, PIRCh Naftobudowa Holding S.A., VE Systems, Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” Zakładowa Komisja Zakładów Chemicznych „Blachownia”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SUCHANINO” , AC S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland , Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów , MEDIA DZIECI Marlena Jagła-Zamojcin, Project4eco Sp. z o.o. , Valeo Autosystemy , Grupa Antares sp. z o.o., „TOPSIL” T. Padée, T. Mąka Spółka Jawna, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.