Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr ARW/77 7 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata w czasie seminarium zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Eventy Integracyjne
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność agencji informacyjnych
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowotarski oraz koszaliński

  Upoważnieni beneficjenci to: Xianggang Tongmingtang Jewellery Co. Ltd., Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S.A., PRESBUD, FHU ” REALITON” Anna Kubicz, TV KAB – Szczecin sp. jawna , Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SAT-MONT” , Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A., ERIDEA Agnieszka Różycka, IPB POLSKA SP. Z O.O., Lakma Strefa , SN Biotech Technologies Sp. z o.o., Sp. k., TIME , FIRMA STOL-KAR KOZIOŁ MAŁGORZATA, METKOM , AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.