Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr NRY/26 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Trustu Spójności

Porządek dyskusja podczas seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Górnictwo rud żelaza
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz cieszyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Łódzka Wytwórnia Papierosów S.A., Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów, Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektronicznych „Waldex” Sp. z o.o. , Telewizja Solec Sp. z o.o. , BP Systems Piotr Kajetan Karpiński, ChemPack Sp. z o.o., Instytut Bankowy Szkoleń i Konsultingu , OxonTech sp. z o.o., PASSAT-STAL SA, „GAMP” , GMN Techmet Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST , „Wójcik” Jadwiga Wójcik

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.