Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr KOH/73 3 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania środków z Bałtyckiego Programu Społecznego

Plan dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodki na Szkolenia w Zakopanem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja słodu
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Sprawy zagraniczne
 • Pozostała działalność związana ze sportem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Legnica oraz kołobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: „TORPO” S.A., ZPBG Stomil S.A., Gdańska Stocznia Remontowa im. J.Piłsudskiego S.A., Usługi Asenizacyjne i Kanalizacyjne HOZNER KRZYSZTOF, P.P.U.H. M-SAT Janusz Miazek, TRANSMITEL Sp. z o.o. , BIKERSHOP B. Procajło, St. Kwiecień Spółka Jawna, ETHO Systems Tomasz Kabarowski , Holideo Sp. z o.o., Novar Sp. z o.o., Park Wodny BANIA , Województwo Pomorskie, Centrum Badawczo-Rozwojowe Novasome Sp. z o.o., Studio Urody „De – Ka” Dorota Kozub, Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych „ELGIS – GARBATKA”

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.