Konferencja programowa – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem programu nr HOE/82 9 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Europejskiego Programu Spójności

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Analiza efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Konferencje w Poznaniu
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
 • Produkcja barwników i pigmentów
 • Produkcja pozostałych kurków i zaworów
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zduńskowolski oraz leżajski

  Upoważnieni beneficjenci to: ZAKŁADY SAMOCHODOWE „JELCZ” S.A. ZASADA GROUP, Odra-Tourist S.A., Rem-Car – Serwis – Grzegorz Rysztof, Firma „KOLMAR” Kolasa Marek, Stowarzyszenie Miłośników Telewizji Satelitarnej „ASTRAL” , „AUTOID POLSKA” , Asseco Poland, Edukacja Polska Sp. z o.o. , Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, No Limit Sp. z o.o., PHILIPIAK POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ZAKŁAD WĘDLINIARSKI SMAK TOMASZ MAJZA ALINA MAJZA LUDWIK MAJZA SP. J. , Ceramika Budowlana LEWKOWO , NOVO SoftNet Sp. z o.o., Optimus S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.