Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr DLO/48 1 8 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata podczas panelu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Ocena jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Raporty dla województw z badania beneficjentów ostatecznych Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO RZL, którzy ukończyli udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: słubicki oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy „KUJAWY” S.A. , Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych S.A. (MG STALTON S.A.), Ulstein Fama Sp. z o.o., Schmidt Ewa, lek. stomatolog – Gabinet, Polska Telewizja Kablowa Warszawa S.A. , „DUDEK” Wiesław Dudek, Archicom Asset Management Sp. z o.o., Ekoaqua , INTEGER.PL , Nomax Trading , Subar Software, YEARBOOK Joanna Piotrowska, Eurotech Sp. z o.o., Prywatna praktyka stomatologiczna, Elżbieta Mioduszewska, Instytut Agroenergetyki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.