Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr HBA/98 1 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Bałtyckiego Priorytetu Pomocowego

Program dyskusja w czasie konferencji obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ewaluacja przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Częstochowie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
 • Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Praktyka lekarska specjalistyczna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wołowski oraz oleski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangzhou Panxuping Jewels Co. Ltd, Zakłady Aparatury Elektronicznej „Elester” S.A. , Serwis Samochodów Francuskich Auto Box Roman Zwierzchowski, Skład Gałuszka Sp.J., T.D.K.L. , PPH ILIKO C.T. Ilnicki , ADAPTRONICA Sp z o.o., Decerto , GTM-MOBIL Technology Fudalewski – Walisiewicz Spółka Jawna, OD A DO Z , Profit Group Sp. z o.o., Witchcraft Studios Sp. z o.o., Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa „EREM”- Ryszrd Musz, Zakład Kamieniarski Izabela Kubiak, W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.