Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr RHY/91 3 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram debata podczas warsztatu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Analiza sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Mazurach
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)


 • Projekt będzie przeanalizowany pod kątem efektywności w poniższych dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: puławski oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: „WIZAMET” S.A., Zakłady Aparatury Elektronicznej „Elester” S.A. , Fabryka Palenisk Mechanicznych S.A., Zakład usług remontowo budowlanych, Telewizja Kablowa Telsat – Choszczno , „GAJOS FASHION” , AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o., Frey spółka jawna, GEOMOBILE , Nowy Styl , TECHMET , VIRIO w organizacji, Elpigaz Sp. z o.o., LAFIT , AB – GLASS PHP Andrzej Biedrzycki

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.