Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem programu nr OYO/49 6 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Funduszu Oświatowego

Program dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Audyt skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Treningi w Szczyrku
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo ropy naftowej
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Bydgoszcz oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SAN” S.A., Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe TRANSGÓR S.A., INTUR Konstrukcje – Fasady – Spedycja Sp. z.o.o., Tyra Jolanta – Bioptron, leczenie bólu, zabiegi lecznicze, LUB-SAT Jan Wiśniewski , Telewizja Kablowa Bieszczady Sp. z o.o. Adam Łukaszyk, Biuro Raj Wasilewski , FA KROSNO S.A., Instalcompact Sp. z o.o., Nowak Michał PKB Info, STREAM PROJECT , VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Promesa Plus , PRO4MEDIA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.