Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr RLW/54 6 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Plan dyskusja podczas panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Ocena sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL


 • Program zostany przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja sprzętu instalacyjnego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świdnicki oraz miński

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy „WARTA” S.A., ROLIMPEX S.A. , Zakłady Wytwórcze Sprzętu Sieciowego „BELOS” S.A., „, WEGA S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „WESTALKA” , Audiomat Sp. z o.o. , eZarządzanie Sp. z o.o., KEN SOLUTIONS Sp. z o.o., MONIKA KWIATKOWSKA „INNOWACJE”, PLUMA Sp. z o.o., Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK S.A., EFC S.A, Ventus Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.