Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr RKF/44 2 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Bałtyckiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Analiza efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Warszawie
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Fundusze emerytalne
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: świdnicki oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: ANDRZEJ NAPORA USLUGI REMONTOWO-BUDOWLANE, Fabryka Firanek i Koronek HAFT S.A., GAMBIT Lubawka Sp. z o.o., MICROS W. Kędra i J. Lic, Polska Telewizja Kablowa Kraków S.A. , „AKO” – , APPTAMINS , Drogi i Mosty Sp. z o.o., GERDA – HYDOMAT S.A., NEWCO , PCC Rokita , Zakład Techniki Mikroprocesorowej Jerzy Brzeski, Elhurt sp. z o.o., PŁYTA MEBLOWA S.C. Sebastian Bartkowiak, Tomasz Żebrowski, MINT Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.