Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr ONS/88 5 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Bałtyckiego Priorytetu Spójności

Harmonogram dyskusja w czasie warsztatu przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.2 SPO WKP
 • Ocena jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotele na Treningi w Zakopanem
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL – badanie uczestników projektu Akademia PARP
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: grudziądzki oraz elbląski

  Upoważnieni beneficjenci to: Goleniowskie Fabryki Mebli Sp. z o.o., Piwnice Win Importowanych VINFORT Sp. z o.o., Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „KARELMA” S.A., Magnum – Centrum Kostki Brukowej, POLTELKAB Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa Studio , Aram Multimedia Elżbieta Mrzygłocka, ELATHA , HARVEST KSIĘGOWOŚĆ , Max Elektronik , SINKOS , VEGA Jarosław Papliński, Erontrans Sp. z o.o., Zakład Budowlano – Handlowy JS Jacek Ścisło, „OMG”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.