Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z podjętą strategią upowszechnienia przedsięwzięcia nr GSH/12 2 6 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Agenda debata podczas panelu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt sprawności implementacji celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Szkolenia Z Negocjacji
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Szkoły policealne
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płocki oraz m. Bielsko-Biała

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Handlowa „KrakChemia” S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. , Przedsiębiorstwo POLMOS BIAŁYSTOK S.A., OPTIMO SP. JAWNA, ASTEL S.C. Studio Satelitarnej Telewizji Kablowej, „JAMAS „, BJP TECHNOLOGIES , Cezar , Grupa Producentów Owoców GALSTER Sp. z o.o., Life IT sp. z o.o. , Red2Black spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ayala s.j. Wojciech Wierzchowski, Agnieszka Wierzchowska, Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza, ZAGŁOBA 2 drewno egzotyczne J. Rogala, P. Rogala

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.