Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem programu nr SGL/98 7 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie konferencji przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • „Ewaluacja procesu naboru, oceny i selekcji wniosków do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie ewaluacyjne realizacji perspektywy równości płci przez Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów ludzkich na lata 2004-2006
 • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
 • Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność detektywistyczna
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Toruń oraz ostrołęcki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „PREFABET-Rakowice” Sp. z o.o., Przeds. Budownictwa Inżynieryjnego WPBK Sp. z o.o., PKO BP S.A., Centrum Architektury Krajobrazu Novum, Stowarzyszenie „TELE-PION” Osiedlowa Telewizjan Kablowa , „ENERGO-SPAW” Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowy Kotłowni i Instalacji Przemysłowych Emil Mikulski, Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak, CGS Drukarnia Sp. z o.o., Instytut Włókien Naturalnych, Optidata , POZNAŃSKA GRUPA BIZNESU PAWEŁ KORZYŃSKI, Zakład Wtórplast Sp. z o.o., „UNLIMIT” , WSK KRAKÓW , Integer.pl SA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.