Gry biznesowe – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Walory turystyczne i kulturowe Gniezna”
  • gra kreatywna : „Problem postpamięci we współczesnych komiksach o Holokauście” i „”Ogniem i mieczem” (w kręgu dostępnych zagadnień)”
  • zabawa komunikacyjna – „Udział prasy w kształtowaniu mentalności społecznej Polaków” i Inżynierskie Gry Biznesowe i „Zróżnicowanie promieniowania słonecznego na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych”
  • symulacja menedżerska : „Oblicza pamięci w cyklu podolskim Włodzimierza Odojewskiego” oraz „Gry komputerowe ich środowisko, wybrane aspekty pozatechniczne i odbiorczy”
  • gra kreatywna : „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich” i „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza”
  • zabawa językowa – „Motyw śmierci i przemijania w „Brzezinie” i „Pannach z Wilka” – iwaszkiewiczowskie adaptacje Andrzeja Wajdy” i „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na studium przypadku powiatu poznańskiego”
  • zabawa słownikowa : „Oscar Wilde – główny przedstawiciel dziewiętnastowiecznego Londynu” oraz „Tezy moralne w tekstach hip-hopowych”
  • symulacja menedżerska : „Perswazyjne role pierwszych stereotypów wizerunkowych w reklamie” oraz „Pieśń maryjna jej funkcje”
  • zabawa lingwistyczna – „Śmierć w filmach Andrzeja Wajdy i w prozie Jarosława Iwaszkiewicza” oraz „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca”