Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem programu nr KCE/88 7 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program debata podczas seminarium obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Wykłady w Krakowie
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 • Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Grudziądz oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Konfekcji Technicznej „Lubawa” S.A. (d.Sp. z o.o.), Podlaska Wytwórnia Wódek POLMOS S.A. , Auto-Perfekt, Stryjek Lucyna , Otwocka Telewizja Kablowa sp. z o.o. , „OCHRONA PRACY” Sp. z o.o., Asseco Poland, E-BIZNES , Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, My Finanse , PS-Food Sp. z o.o., Think Sp.z o.o., ALEXIS II E. i M. ŁUKASIK SP. JAWNA, symulator-biznesu.pl Bartosz Słodkowski, Śliwka Jolanta „Dalia”

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.