Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr PKIJ/57 3 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Ośrodek na Warsztaty w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ocena wdrażania pakietu antykryzysowego w aspekcie zastosowanych rozwiazań w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant zostany omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Produkcja drutu
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • Działalność detektywistyczna
 • Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: włocławski oraz buski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn „Makrum” S.A., Kopalnia Piasku „KUŹNICA WARĘŻYŃSKA” S.A., „EVIS Ewaryst Czubachowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bystrzycy Kłodzkiej , „PROFITUP” , AMTRA , EKO EXPORT, INCO-VERITAS , Nimbo Sp. z o.o., PLUMA Sp. z o.o., Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński sp.j., BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, PHU MIRO Mirosław Morgowicz, Altha Powder Matallurgy

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.